Ukoliko planirate da boravite u državi članici EU u trajanju ne više od 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana, što podrazumeva period od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka, za ulazak državljana trećih zemalja važi sledeće pravilo:

Validnost pasoša mora biti najmanje 3 meseca nakon nameravanog datuma povratka sa teritorije države članice.